صفحه نخست ورود به سامانه قدیم ورود به سامانه جدید مشاوره برنامه استعلام و اعنبارسنجی ضمانت نامه های صادره

سيستم تسهيلات و معاملات بانك ملي ايران


نقش مهم نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالین اقتصادی است. هرچه نظام بانکی به عنوان کاراترین نهاد توسعه مالی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نماید می‌توان شاهد بهبود امر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بود. در غیر این صورت، عدم کارایی نظام بانکی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد گردید. در این میان تصمیم گیری صحیح و دقیق در امر چگونگی تخصیص منابع با در نظر گرفتن اصول نظام بانکداری بدون ربا از اهمیت ويژه اي بر خوردار ميباشد.خاطر نشان میسازد فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در قالب مجموعه سیستم‌های مرتبط با فرآیند تسهیلات، زمینه ساز اتخاذ تصمیم‌های درست و در نتیجه استفاده بهینه از منابع تجهیز شده توسط بانک‌ها می‌باشد. در این راستا به منظور سرمایه‌گذاری های صحیح سیستم بانکی و در نتیجه تحقق اهداف سازوکار تجهيز و تخصيص منابع، اتوماسیون نمودن سیستم اطلاعات تسهیلات میبایست معیارهای مشخصی را برآورده نماید که همانا ویژگی‌های نظام بانکداری بدون ربا می‌باشند. بانک ملی ایران سهم قابل توجهی از نظام پولی کشور را در اختیار دارد و به همان نسبت در اقتصاد مملکت دارای نقش و اهمیت می‌باشد. لذا تجهیز نمودن این بانک به سیستم‌هائی که در حفظ جایگاه مذکور به شایستگی عمل نمایند، سرلوحه تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک بوده و در این راستا جایگاه سیستم معاملات و تسهیلات بر هیچ کسی پوشیده نیست.